Pharmaps logo
Nederlands   English

Home

Over de producten

Voor onderzoekscentra

Over het bedrijf

Praktijkcase ZANOB

In de media

Vacatures

Contact

PUZ

Ziekenhuis en apothekers zetten nieuwe stap in medicatieveiligheid

’s-Hertogenbosch, 14 oktober 2008 - Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is gestart met een nieuwe vorm van medicatiebewaking waarbij labuitslagen automatisch worden meegewogen. De Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant (ZANOB) maakt daarbij gebruik van een nieuw ontwikkelde applicatie: Pharmaps.

Door het bijeenbrengen van gegevens uit verschillende systemen is de kans groter dat de patiënt de juiste medicatie in de juiste dosering krijgt gedurende zijn verblijf in het ziekenhuis. De volgende stap is het systeem uitrollen naar de thuisapotheek om ook in de thuissituatie een goede medicatieveiligheid te garanderen. Hiertoe werkt de ZANOB samen met de apothekers in de regio verenigd in het Departement Noordoost Brabant. De landelijke apothekersorganisatie KNMP kent aan het Departement een subsidie toe ter financiering van het project. Subsidiëring is ook aangevraagd bij zorgverzekeraar CZ.

Clinical Rules

Medicatiebewaking behoort tot de kerntaken van de apotheker. De apotheker zoekt de relevante gegevens bij elkaar, interpreteert die gegevens en adviseert de voorschrijver van het geneesmiddel om zonodig een ander medicament te kiezen of de dosering aan te passen. Apothekers kijken onder andere naar interacties van medicijnen, leeftijd van de patiënt en dubbelmedicatie.

Het project Clinical Rules van de ZANOB richt zich op een verdere uitbreiding boven op deze medicatiebewaking door ook laboratoriumwaarden in de afweging mee te nemen. Het gaat hier om de bepaling van bepaalde stoffen in het bloed van patiënten en vaststelling van de werking van de nier. Dit kan van invloed zijn op de werkzaamheid van de voorgeschreven medicatie. Clinical Rules zijn redeneerregels die door een expertgroep zijn opgesteld ten behoeve van de medicatiebewaking. Hierbij worden de uitslagen van laboratorium-bepalingen meegewogen. Op basis van deze redeneerregels genereert Pharmaps automatisch verbetersuggesties.

Projectleider ziekenhuisapotheker Jean Conemans: “Mijn collega’s en ik besteden dagelijks veel tijd aan medicatiebewaking. Met de nieuwe applicatie Pharmaps kunnen we aanzienlijk doelgerichter te werk gaan. Niet alleen krijgen we meer relevante signalen, het systeem filtert niet-relevante signalen eruit. Daarmee voorkomen we ook optreden van ‘signaalvermoeidheid’.”

Recept

Vanaf 1 oktober 2008 wordt gestart met de tweede stap in het project: het ondersteunen van de voorschrijver. In deze stap wordt de uitgebreide medicatiebewaking gebruikt om de medisch specialist in de kliniek te adviseren op het moment dat deze een recept schrijft.

Nefroloog Ellen Hoogeveen: “Doordat het kreatinine-gehalte in het bloed (een maat voor de werking van de nier) in verband wordt gebracht met patiëntgegevens als gewicht en leeftijd, wordt een verminderde nierfunctie veel eerder onderkend en kan de behandeling daarop worden afgestemd.”

Regio

In de derde fase van het traject wordt de voorgeschreven medicatie in de thuissituatie van de patiënt ook meegenomen. De apothekers in de regio Noordoost-Brabant werken nauw samen met de ZANOB en de beide ziekenhuizen op het gebied van farmaceutische (keten)zorg. Via zogenaamde OZIS- en web-inkijk-koppelingen worden gegevens uitgewisseld op het gebied van medicatie en laboratoriumuitslagen. Het doel is de medicatieveiligheid van patiënten in de regio verder te verbeteren.

Apotheker Dennis Siersma uit Vught: “Op dit moment hebben wij geen inzicht in de laboratoriumuitslagen en de medicatie in de kliniek. Het mooie van het nieuwe systeem is dat het alle parameters bijeenbrengt. Ook als een week later nog een waardebepaling vanuit het laboratorium komt die van invloed is op het medicijngebruik, komt er een signaal waardoor actie kan worden ondernomen. Dat is een enorme winst op het gebied van patiëntveiligheid.”

Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant

De Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant (ZANOB) kent een lange bestaans-geschiedenis. In 1780 werd bij het Groot Ziekengasthuis – nu onderdeel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis – als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland een ziekenhuis-apotheek ingericht. Op dit moment verzorgt de ZANOB de medicijndistributie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch, Ziekenhuis Bernhoven in Oss en Veghel en een aantal andere zorginstellingen in de regio waaronder de Reinier van Arkel Groep, Van Neijnsel en Cello. Er werken 150 medewerkers bij de Ziekenhuisapotheek, die zich ten doel stellen patiënten de beste en meest veilige behandeling met medicijnen te geven.

KNMP

Het Departement Noord-Oost Brabant is een van de 25 departementen van de beroepsvereniging van apothekers KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie). Het Departement werkt aan de kwaliteit van de farmaceutische zorg in de regio waarbij samenwerking wordt nagestreefd tussen apothekers onderling en tussen apothekers en andere zorgverleners.

Persbericht Ross Health

Persbericht PPM Oost

Pharmaceutisch Weekblad

Persbericht ZANOB

Persbericht Pharmaps

Nieuwsbrief KNMPNOB

logo Jeroen Bosch Ziekenhuis

logo ZANOB